email kaydolma Dream League Soccer 2021 antrenmanlarla matematik 1 pdf
Graduate School of Business

Course Descriptions

GAD5101 – Games and Culture

Orbiting the game and play, this course aims to create literacy about game history, game types, game forms and such topics concerning games. Formation of game culture and socio-economic expansions will be examined through exemplary games.

OTA5101 – Oyunlar ve Kültür

Oyun ve oynamak kavramlarını merkezine alarak, oyun tarihçesi, oyun türleri ve oyun biçimleri gibi konular üzerinden bir okuryazarlık oluşturmayı amaçlamaktadır. Oyun kültürünün oluşumu ve sosyo-ekonomik açılımları örnek oyunlar üzerinden ele alınacaktır.

GAD5102 – Interactive Narrative

This course will be including analysis on interactive narrative theory and practice, focusing through interactive narrative design for digital and analog mediums, hypertexts, multiple sequences and interactive fictions on building prototype systems.

OTA5102 – İnteraktif Anlatı

İnteraktif anlatı teorisi ve pratiğine yönelik okumalar ve analizler içeren bu ders, analog ve dijital ortamlar için interaktif anlatı tasarımı, hipermetinler, çoklu sekanslar ve interaktif kurmacalar üzerinden, prototip sistemler kurmaya odaklanacaktır.

GAD5201 – Fundamentals of Game Design

This studio course aims to teach the fundamentals of game design, including character design and storytelling, will also focus on the topics of game mechanics and dynamics. Prototypes will be developed through the analysis of various desktop and digital games.

OTA5201 – Oyun Tasarımının Temelleri

Oyun tasarımının temel prensiplerini öğretmeyi amaçlayan bu stüdyo dersi, hikaye anlatımı ve karakter tasarımı gibi konuların yanı sıra oyun dinamikleri ve mekanikleri üzerine odaklanacaktır. Çeşitli masaüstü ve dijital oyunların analizi ışığında prototipler geliştirilecektir.

GAD5202 – Game Design Studio

This studio course will be focusing on the stages of game design process from the idea to the prototyping, while aiming to solve design polemics and problems through these stages. Methods such as moodboard and wireframe production will be accompanied with game design documents enabling internal and external team communication and fast prototypes.

OTA5202 – Oyun Tasarımı Stüdyosu

Bu stüdyo dersi fikir aşamasından prototip aşamasına kadar bir bilgisayar oyununun tasarım sürecine odaklanarak, karşılaşılan tasarım problemlerine ve polemiklerine, yaratıcı çözümler getirmeyi amaçlamaktadır. Moodboard ve wireframe yapma gibi taslak oluşturma yöntemlerine, takım içi ve dışı iletişimi kuran oyun tasarım dökümanları ve hızlı prototipler eşlik edecektir.

GAD5203 – User Interface Design

This course including human-computer interaction through graphic user interfaces of various game types and platforms; will be focusing on human-like features, interface design principles and such topics as evaluation methods.

OTA5203 – Kullanıcı Arayüzü Tasarımı

İnsan-bilgisayar etkileşiminin, grafik kullanıcı arayüzleri bağlamında, farklı oyun türleri ve platformlarında uygulanmasını içeren bu ders, insani özellikler, arayüzü tasarımı prensipleri ve değerlendirme yöntemleri gibi konular üzerinde durarak, prototip üretimine odaklanacaktır.

GAD5204 – Playful Experience Design

This course will be focusing on integrating gaming into non-game applications by presenting playful experiences to the users and therefore altering the existing behavior, while suggesting hybrid interactive solutions through including digital and analogue tools.

OTA5204 – Oyun İçerikli Deneyim Tasarımı

Oyun ile ilgisi olmayan alanlara oyun bileşenlerini entegre edip, kullanıcıya oyunlaştırılmış deneyimler sunarak, mevcut davranışı değiştirmek üzerine odaklanacak bu ders, dijital ve analog araçlara birlikte yer vererek melez interaktif çözümler önermeyi amaçlamaktadır.

GAD5205 – Advanced Game Design

This project course will be given with consultancy of professionals from the industry. Students working in teams will focus on end products and testing stage, improvements and analysis of game design process for feedbacks.

OTA5205 – İleri Oyun Tasarımı

Öğrencilerin takım çalışması içinde olacağı ve sektörden profesyonellerin danışmanlığı altında yürütülecek bu proje dersi, sonuç ürünlerin çıkışına, test aşamasına ve rötuşlara ağırlık vererek, oyun tasarım sürecini geri dönüş elde etmek için analiz etmeye eğilecektir.

GAD5206 – Designing Artificial Intelligence for Games

This course as an introduction to artificial intelligence in games.Students are expected to make theoretical and practical expansions on design methods and patterns through analysis of artificial intelligences from simple to complex games.

OTA5206 – Oyunlarda Yapay Zeka Tasarımı

Oyunlarda yapay zeka tasarımına giriş niteliğinde olan bu ders, basit oyunlardan karmaşık oyunlara kadar yapay zeka özelinde analizler yaparak, tasarım yöntemleri ve örüntülerine yönelik teorik ve pratik açılımlarda bulunacaktır.

GAD5206 – Principles of Interaction Design

This course will be focusing on the fundamental rules and approaches to design of interactive systems. In addition, course will include the development of innovative design solutions with user based methods and the evaluation of these solutions depending on the needs created by the lack of existing principles.

OTA5206 – Etkileşim Tasarımı Prensipleri

Bu ders etkileşimli sistemlerin tasarımında günümüze kadar ortaya konmuş temel kurallara ve yaklaşımlara odaklanacaktır. Bunlara ek olarak mevcut prensiplerin yetersiz kaldığı noktalarda kullanıcı odaklı yöntemler ile yenilikçi tasarım çözümlerinin geliştirilmesi ve bu çözümlerin ihtiyaçlar karşısında uygunluğunun değerlendirilmesi üzerinde durulacaktır.

GAD5207 – Designing Games for Mobile and Social Platforms

This course will be focusing on the game design and applications for social platforms. Criteria of design for mobile and social platforms will be analyzed in the perspective of technology and the users while the differences about the production process will be discussed.

OTA5207 – Mobil ve Sosyal Platformlar için Oyun Tasarımı

Bu ders mobil ve sosyal platformlar için oyun tasarımı ve uygulamaları üzerine odaklanacaktır. Mobil ve sosyal platformlara yönelik tasarım kriterleri, teknoloji ve kullanıcı açısından analiz edilerek, prodüksiyon sürecine dair farklar ele alınacaktır.

GAD5208 – Fundamentals of Visual Design

This course will be focusing on the principles and elements of visual design, with interdisciplinary analysis and readings, studying the fundamentals of visual design and the cultural reflections created by it.

OTA5208 – Görsel Tasarımın Temelleri

Görsel tasarım ilke ve elemanlarına odaklanacak olan bu ders, disiplinlerarası analizler ve okumalar yaparak, görsel tasarımın temellerini ve oluşturduğu kültürün yansımalarını araştıracaktır.

GAD5301 Game Art and Aesthetics

This studio course includes the history of concepts and theories of visual arts and design, while examining how the games are affected by these concepts and theories and turned them into an expression through references, characteristics and methods.

OTA5301 – Oyunlarda Sanat ve Estetik

Bu stüdyo dersi geçmişten günümüze görsel sanat ve tasarım kuramlarına değinerek, oyun dünyalarının bu kuramlardan nasıl etkilendiğini ve nasıl birer ifade biçimine dönüştürdüğünü, birtakım referanslar, karakteristikler ve yöntemler üzerinden ele alacaktır.

GAD5302 – Game Graphics and Animation

This studio course is an introduction to two dimensional graphics and animation for games by analyzing different styles of graphic expressions and materials while bringing traditional and digital animation methods together.

OTA5302 – Oyunlarda Grafik ve Canlandırma

Oyunlar için iki boyutlu grafik ve canlandırmaya giriş niteliği taşıyan bu uygulamalı atölye dersi, farklı grafik tarzları ve materyalleri analiz ederek, geleneksel ve dijital canlandırma yöntemleriyle bir araya getirecektir.

GAD5303 – 3D Modelling

This laboratory course is an introduction to three dimensional modeling for games, and it will be focusing on character and environment design practices following the  fundamental principles of modeling.

OTA5303 – Üç Boyutlu Modelleme

Oyunlar için üç boyutlu modelleme giriş niteliği taşıyan bu laboratuvar dersi, temel modelleme prensiplerinin ardından karakter ve çevre tasarımına yönelik uygulamalara odaklanacaktır.

GAD5304 – 3D Animation

This laboratory course as an introduction to three dimensional animations for games, will be focusing on topics such as rigging, compositing and their application in practice following the fundamental principles of animation.

OTA5304 – Üç Boyutlu Canlandırma 

Oyunlar için üç boyutlu animasyona giriş niteliği taşıyan bu laboratuvar dersi, temel animasyon prensiplerinin ardından rigging ve compositing gibi konular ve uygulamaları üzerinde duracaktır.

GAD5305 – Advanced 3D Modelling and Animation

This course will be focusing on advanced three dimensional modeling and animation, while conducting various practices on image processing and motion capture technologies.

OTA5305 – İleri Üç Boyutlu Modelleme ve Canlandırma 

Bu ders ileri düzeydeki üç boyutlu modelleme ve canlandırma konularına odaklanacak olup, çeşitli görüntü işleme ve hareket yakalama teknolojileri üzerinden uygulamalarda bulunacaktır.

GAD5306 – Game Audio Design

This course approaches interactive sound design principles via applied practices. Project on the topics of experimental sound design, musical composition and interactive instrument design, will be developed within the game design perspective.

OTA5306 – Oyun Sesi Tasarımı

Bu ders etkileşimli ses tasarımı esaslarını, uygulamaları ile ele alacaktır. Deneysel ses tasarımı, müzikal komposizyon ve etkileşimli enstrüman tasarımı konularında projeler üretilecek ve oyunlar çerçevelerine entegre edileceklerdir.

GAD5307 – Game Audio Production

This course will be examining mixing, mastering, editing and recording stages of sound production. The sounds stages from the acoustic source to presentation in the digital medium will be inspected through applied examples.

OTA5307 – Oyun Sesi Prodüksiyonu 

Bu ders ses kayıt, kurgu, miksaj ve mastering aşamalarını içeren ses prodüksiyonunu inceleyecektir. Sesin, akustik kaynaktan kaydedilip dijital medyadaki son sunum aşamasına kadar geçirdiği süreç, uygulamalarla ele alınacaktır.

GAD5103 – Video Game Theory

The course as an introduction to game studies, aims to build a theoretical infrastructure about the perception and status of the contemporary games by interdisciplinary readings. Readings supported by game analysis will conclude how theory meets the practice.

OTA5103 – Bilgisayar Oyunu Teorisi

Oyun araştırmalarına giriş niteliği taşıyan bu ders, disiplinlerarası okumalar yaparak oyunların günümüzdeki yeri ve algısı üzerine teorik bir altyapı kurmayı amaçlamaktadır. Okumalar oyun analizleri ile desteklenerek, teorinin pratikte nasıl karşılık bulduğu incelenecektir.

GAD5104 – Game Studies

Game studies will be dicussing through ludology and narratology, focusing on developing up to date synthesis on the concepts within the area, through theoretical readings.

OTA5104 – Oyun Çalışmaları 

Oyun çalışmalarını temel olarak ludoloji (oyunbilim) ve naratoloji (anlatıbilim) üzerinden tartışmaya açacak olan bu ders, alana dair teorik okumalar ve analizler ile ilerleyerek, güncel sentezler elde etmeye odaklanacaktır.

GAD5105 – Serious Games

Serious Games is a course focusing on the use of games in education and various other areas, also including topics such as news games, health games, social awareness games and their development processes.

OTA5105 – Ciddi Oyunlar 

Oyunların farklı alanlar ve sektörler için başta eğitim olmak üzere çeşitli amaçlara yönelik kullanımına odaklanacak olan bu ders, haber oyunları, sağlık oyunları ve sosyal farkındalık oyunları gibi konuları ve ilgili geliştirme süreçlerini içermektedir.

GAD5106 – Games and Education

This course will be focusing on the e learning through games, including the principles of game based learning, developing through exemplary studies and analysis. Prototypes will be built through the present problems of education and learning.

OTA5106 – Oyunlar ve Eğitim

Oyunların eğitim ve öğretim amaçlı kullanımı üzerine odaklanacak olan bu ders, oyun tabanlı öğrenmenin prensiplerine değinerek, çeşitli örnek çalışmaların analizleri üzerinden ilerleyecektir. Mevcut öğrenme ve öğretme problemleri üzerinden prototipler geliştirilecektir.

GAD5107 – Player Research 

This course handles gamers in social, cultural and economic perspectives, gamer profiles and expectations, gamer communities, games pedagogic and entertainment clashes through readings and analysis.

OTA5107 – Oyuncu Araştırmaları

Bu ders oyuncuları sosyal, kültürel ve ekonomik açılardan ele alarak, oyuncu profilleri ve beklentileri, oyuncu komüniteleri, oyunların pedagojik ve eğlence boyutunun yarattığı çatışmalar gibi konular üzerinde okumalar ve analizler yapacaktır.

GAD5108 – Writing for Games

This course will be focusing on the writing of a game scenario, while compares cinema and literature and through various scenario exercises, it is aimed to identify the differences between game genres.

OTA5108 – Oyun Senaryosu Yazımı

Bir oyun senaryosunun yazım kriterleri üzerine odaklanacak olan bu ders, sinema ve edebiyat üzerinden biçimsel karşılaştırmalar yaparak, çeşitli senaryo egzersizleriyle oyunlara yönelik farkları koymayı amaçlamaktadır.

GAD5109 – Games and Contemporary Art

This course will be focusing on how contemporary art includes game and gamer culture and the uses of game technologies in contemporary art, through various readings and analysis on different intersections of game and contemporary art.

OTA5109 – Güncel Sanat ve Oyunlar

Bu ders güncel sanatın, oyun ve oyuncu kültürüne nasıl yer verdiği ve oyun teknolojilerini nasıl kullandığı üzerine odaklanacak olup, çeşitli okumalar ve analizler ile geçmişten günümüze güncel sanatın oyun kavramı ile farklı şekillerde kesişimlerini inceleyecektir.

GAD5110 – Communication, Society and Games

This course will be focusing on the effects of approaches on the game theory through the developing communication technologies and various historical, socio-cultural and economic processes.

OTA5110 – İletişim, Toplum ve Oyunlar

Gelişmekte olan iletişim teknolojileri üzerinden çeşitli tarihsel, sosyo-kültürel ve ekonomik süreçleri ele alarak, ortaya konan yaklaşımların oyun özelinde etkilerine odaklanılacaktır.

GAD5111 – Space and Time in Visual Design

This course focuses on the approaches of time and space on visual products, visual design analysis and theoretical readings.

OTA5111 – Görsel Tasarımda Zaman ve Mekan

Görsel tasarım ürünlerinde zaman ve mekanın nasıl ele alındığına odaklanacak olan bu ders, farklı disiplinler arasında dolaşarak görsel tasarım analizleri ve kuramsal okumalar yapacaktır.

GAD5501 – Game Production

This course is an introduction to game production, examining the production process of a game from the concept stage to the end product by analyzing and simulating the related work flow of marketing and distribution channelsin various sectoral cases.

OTA5501 – Oyun Prodüksiyonu

Bu ders oyun prodüksiyonuna giriş niteliğinde olup, bir oyunun yapım sürecini konsept aşamasından sonuç ürüne kadar ele alacak olup, ilgili iş akışları ile pazarlama ve dağıtım kanallarını, çeşitli sektörel örnekler üzerinden analiz ve simüle edecektir.

GAD5502 – Project Management

This course will be focusing on the production process of a game, by examining project management theories such as agile and scrumm, and be practicing on multi cultural team projects to carry them to the global market.

OTA5502 – Proje Yönetimi

Bir oyun yapım sürecinin yönetimine odaklanacak olan bu ders, Agile ve Scrumm gibi proje yönetimi teorilerini ele alarak, çok kültürlü takım projelerinin global pazara girişine yönelik pratiklerde bulunacaktır.

GAD5401 – Introduction to Game Programming

This course will be focusing on the fundamental principles of game programming while examining through examples and exercises on the game algorithms, therefore aiming to provide the communication connection between designers and programmers.

OTA5401 – Oyun Programlamasına Giriş

Bu ders oyun programlamasının temel prensiplerine odaklanacak olup, oyun algoritmalarının nasıl çalıştığını örnekler ve egzersizlerle ele alarak tasarımcı ve programcı arasındaki iletişim köprüsünü kurmayı amaçlamaktadır.

GAD5402 – Game Development with Contemporary Game Engines

This course dwells on the methods of developing new game and game like applications by using current game engines. The course requires fundamental programming experience while using the “Unity” platform.

OTA5402 – Güncel Oyun Motorları ile Oyun Geliştirme

Bu ders güncel oyun motorlarını kullanarak oyun ve benzeri uygulamalar geliştirme yöntemleri üzerinde duracaktır. Temel programlama bilgisi gerektiren ders ‘Unity’ platformunu kullanacaktır.

GAD5403 – New Interfaces and Technologies for Gaming

This course focuses on innovations such as augmented realityand brain-computer interface applications, how they are developed and designing prototypes.

OTA5403 – Oyunlarda Yeni Arayüzler ve Teknolojiler

Bu ders sanal gerçeklik teknolojisi, beyin-bilgisayar arayüzü gibi yenilikçi uygulamalar ve geliştirme yöntemleri üzerinde durarak, protipler tasarlamayı amaçlamaktadır.

GAD5601 – Seminar

The seminer course targets presenting new research results in the domain of Game Design.

OTA5601 – Seminer

Seminer dersi Oyun Tasarmı alanında yeni araştırma sonuçlarını sunmayı hedeflemektedir.

GAD5602 – Master Thesis Research

This course is dedicated to literature survey and research study of the student for preparation of the master thesis topic. The student gets support from the academic advisor to study the literature that is relevant to his/her topic of research.

OTA5602 – Yüksek Lisans Tez Araştırması

Bu ders öğrencinin yüksek lisans tez konusuna hazırlanması amacıyla literatür taraması ve araştırma çalışması içeriklidir. Öğrenci akademik danışmanından araştırma konusu üzerine literatür çalışması desteği alır.

GAD5603 – Master Thesis

This course is dedicated to a thesis/research work of the student to be conducted by an academic advisor in the domain of Game Design.

OTA5603 – Yüksek Lisans Tezi 

Bu ders öğrencinin, Oyun Tasarımı alanındaki bir akademik danışman tarafından yönetilen tez çalışmasıdır.